Aanwezig: Dion, Sander, Jolanda, Gilbert, Annelotte, Lars en Annemieke
Afwezig: Jeroen en Annemiek

 

Opening
Speciaal welkom voor Annelotte en Lars, zij vertegenwoordigen de school vanavond.

Notulen vorige vergadering:
Geen opmerkingen
Tip van Dion voor leerkrachten: like de facebookpagina van de oudervereniging, dan ben je op de hoogte!

Commissies:

Inrichting en inventaris:

Annemiek is afwezig, geen nieuws

Penningmeester:
Jeroen is afwezig, geen nieuws

Cultuur en projecten/leescommissie:
Sander heeft zich tijdens de Kinderboekenweek verkleed als Dikkie Dik, was leuk. Voor de commissie is het nu wat rustiger na de Kinderboekenweek. De kraam was wederom een succes. De opbrengst min of meer gelijk aan vorig jaar. Verder zijn er veel boeken besteld voor school en gekaft met hulp van enkele ouders. Bij groep 7/8 was schrijver Wim Bos te gast om te vertellen over zijn boek, de bende van Lijp Kot. Dit was erg leuk. De groepen 3/4/5/6 zijn naar het Zuiderzeemuseum geweest om bruggen te bouwen. De kinderen hebben er erg van genoten.

Het budget voor cultuur wordt goed gebruikt. Jolanda geeft aan dat dit ook goed verloopt. Zij is verantwoordelijk voor het geld en de communicatie daarover met de leerkrachten verloopt prima.

Excursie:
Gilbert is al bezig met het organiseren van de schoolreis in samenwerking met de leerkrachten. Hij heeft van alle klassen de vraag gehad wat het budget is, maar nog geen plannen. Hij gaat dit per mail navragen bij de leerkrachten om ervoor te zorgen dat alles op tijd geregeld is.

Het budget voor het kamp van groep 7/8 is ruim overschreden. Dit is besproken en er worden maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Voorstel vanuit school: groep 5 op schoolreis en niet meer op kamp. Groep 6/7/8 elk jaar op kamp (groep 6, 1 nachtje). Lars geeft aan dat het budget voor groep 6 voor 1 nacht kamp voldoende is. Er moet gekeken worden naar de budgetten voor groep 7/8. Annelotte en Dion gaan diverse scenario’s uitwerken voor kampmogelijkheden en dan wordt bekeken in hoeverre we toe kunnen met het huidige budget. In de volgende vergadering op 12 januari 2016 praten we hier verder over. We spreken dan ook over de ouderbijdrage van groep 5 voor volgend jaar. Er zal ook gekeken worden naar een meerjarenplan voor het kamp.

Gilbert heeft van Paul het verzoek gekregen om voor groep 8 nog budget vrij te maken voor een excursie naar het Rijksmuseum. Gelet op de ruime overschrijding van het budget voor het kamp, wordt besloten dat er geen budget voor is. Gilbert koppelt dit terug aan Paul.

Feestcommissie:
Sander meldt dat Sinterklaas voor het grootste gedeelte is geregeld. Sint Maarten is ook geregeld. Kerst gaat hij mee aan de slag. Lars vertelt dat hij een briefing van Marina heeft gehad over kerstviering en licht dit kort toe.

Sport:
De veldloop was een succes! Maar liefst 3 winnaars van de Roald Dahl School.

Overige/Rondvraag:

Gilbert en Sander gaan een brief opstellen voor de ouders namens de oudervereniging met het verzoek om meer hulp te bieden. Annelotte vraagt ook hoe de hulp is van relatief nieuwe ouders uit de onderbouw. Het is belangrijk om ook deze ouders te betrekken. Wellicht kan de brief van Gilbert en Sander hier een rol bij spelen.

Dion zal Karin een mail sturen met het verzoek om de facebook pagina van de oudervereniging in de nieuwsbrief te melden. Als ouders de pagina liken, blijven ze op de hoogte. Het is misschien ook een idee om na elke vergadering een stukje te schrijven over een besproken onderwerp in de nieuwsbrief.

De hulpcheque die door school is verspreid is nog even besproken. Wellicht volgende keer wat meer toelichten naar de ouders wat de bedoeling er precies van is.

Webmaster: Dion vraagt zich af wanneer de mail voor de incasso’s komt. Jeroen reageert per app: komt er binnenkort aan, incasso volgt dan twee weken later. Verder heeft Dion een app-groep aangemaakt voor de oudervereniging.

School:
Geen mededelingen

De eerstvolgende vergadering volgend jaar is op 12/1/2016.
Data vergaderingen schooljaar 2015-2016: 12 januari, 15 maart, 14 juni.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten