Aanwezig: Dion, Jeroen, Sander, Jolanda, Gilbert, Karin, Annemiek, Annemieke

Afwezig: niemand

 

Opening

Welkom op de laatste vergadering van het jaar. Sander geeft aan dat er heel wat heen en weer

gemaild is de afgelopen periode. We zullen alles puntsgewijs doornemen.

 

Notulen vorige vergadering:

MR: Jeroen en Sander hebben de MR vergadering bijgewoond en een woordje gedaan. Vandaag is er

wel een brief ontvangen van de MR waarin staat dat ze nog een definitieve begroting van ons willen

hebben. Sander wil nu toch duidelijk hebben wat precies de functie van de MR is t.o.v. de

oudervereniging. Hij heeft de statuten van de MR en van de oudervereniging erop nageslagen en kan

er niets over vinden. Waar staat nu precies dat wij ze toestemming moeten vragen voor de

begroting? Het is natuurlijk wel prima om elkaar te informeren. Het lijkt erop dat de verplichting wel

geldt als de school de ouderbijdrage vaststelt, maar niet als de ouderraad een vereniging is zoals bij

ons. Wij leggen verantwoording af aan de leden.

Sander zal de MR terugkoppeling geven op de brief. Het is nu ook niet duidelijk hoe de begroting er

definitief uit gaat zien. Dat is volgend schooljaar bekend. Jeroen heeft Agnes (MR lid) hier eerder al

over geïnformeerd. Sander schuift de volgende MR vergadering weer aan (in september).

 

Karin geeft aan dat de jaarvergadering komend jaar op de 2e dinsdag in september (8 september)

gepland gaat worden. (ivm schoolreis groep 8 op de 3e dinsdag)

Sander zegt dat we vorig jaar een kwartier hadden en dat dat te kort was. Voor de presentatie was

het voldoende, maar er moet ook tijd zijn voor vragen/inspraak.

Karin oppert dat we een stukje aanleveren voor de nieuwsbrief van 20/8/2015 waarin we de leden

uitnodigen. Sander en Jeroen maken een stukje en laten deze nog lezen door Annemieke.

 

Penningmeester: nu nog 14 kinderen die nog niet betaald hebben. Sander heeft deze gezinnen

gebeld. Er wordt aangegeven dat het betalen niet gaat. Dit moet in de ledenvergadering wel worden

genoemd.

Voorstel: na 1 jaar niet betalen, gaan kinderen het tweede jaar niet mee op excursie. Er gaat naar de

betreffende ouders een brief namens de oudervereniging.

 

Sander wilde een avond organiseren voor de ouders om de band met de ouders te versterken en als

dank voor de inzet van de afgelopen jaren. Dit wil hij met Karin nog verder bespreken.

 

Sponsoring: shirtjes konden niet worden gesponsord door de werkgever van Jeroen. Sander hoorde

dat er wellicht bij Univé via een ouder sponsorgeld opgehaald kan worden. Dit wordt volgend jaar

verder opgepakt. Op de site moet nog even duidelijk aangegeven worden wat er van de

sponsorgelden gedaan gaat worden.

 

Commissies

Inrichting en inventaris: Annemiek heeft het magazijn opgeruimd. Als het volgende keer een rommel

is, kan Annemiek school erop aanspreken. Vooralsnog blijft het netjes. Annemiek vraagt of er bij de

kleuters nog iets kan komen vanuit het hoge plafond om dingen aan op te hangen. Dit kan bij Ed

worden nagevraagd. Siep kan dit met hem regelen. Annemiek zal Siep vragen. Ze komt ruim uit met

het budget, het kan volgend jaar met minder.

Penningmeester: er is minder uitgegeven afgelopen jaar. Het is van belang om hier bij het

budgetteren voor komend jaar rekening mee te houden.

We mailen de begroting volgend schooljaar naar Karin zodat ze per leraar kan zien wat er te

besteden is en dat ze dan plannen kunnen maken.

Uitgaven per groep zijn doorgenomen.

Gaan we nog iets doen met ‘de vrienden van de Roald Dahlschool’? Het doel moet hier duidelijk zijn.

Komen we volgend jaar op terug.

Er zou een stukje komen voor de schoolgids. Gilbert gaat een voorstel doen voor een stukje voor de

schoolgids over de oudervereniging.

Cultuur en projecten/leescommissie: het was de bedoeling om voor de vakantie boeken te bestellen.

Dat is nog niet gelukt. Afspraak staat nu voor laatste week van het jaar. Er is nog budget vanuit

school en vanuit de oudervereniging.

Sander heeft Dikkie Dik geregeld voor de eerste week van de Kinderboekenweek (donderdag 8

oktober).

Webmaster: we moeten meer op de site zetten. We moeten met elkaar de site aantrekkelijk maken.

Declaratieformulier werkt nog niet. Daar moet Dion nog een plug in voor aanschaffen en dan werkt

het naar behoren. Iedereen kan volgend jaar een login krijgen. Je kunt ook Dion mailen dan plaatst

hij je stukjes.

Excursie: het is belangrijk als we begin van het schooljaar aanspreekpunten hebben op school. Dat

gaat volgend jaar beter.

Voor groep 3 en 4 wordt er nog gekeken naar besteding van het budget. Voor groep 1 en 2 komt er

een poppentheater en ze gaan naar de Speelhoorn.

 

School:

Verkeersveiligheid: MR is hier ontevreden over. Karin heeft politie gesproken en die komen niet. Ed

laat ze dan komen en dan komt er een soort veiligheidsdienst.

Jeroen geeft aan dat het prettig zou zijn als ouders op de grote parkeerplaats zouden parkeren. Met

name het buiten de vakken parkeren is een probleem.

Elkaar erop attenderen en dit in de nieuwsbrief regelmatig melden.

De MR wilde aan het begin van het schooljaar groene kaarten uitdelen. De meningen hierover zijn

verdeeld.

 

Rondvraag: Gilbert informeert naar een etentje. Jeroen zal voorstel doen voor datum en locatie.

De eerste vergadering volgend jaar is op 25/8/15.

Data vergaderingen schooljaar 2015-2016: 25 augustus: 27 oktober, 12 januari, 15 maart, 14 juni.

8 september 2015 jaarvergadering

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten