Notulen vergadering oudervereniging  27 maart 2018

Aanwezig: Sander, Danielle, Gilbert, Jeroen, Leonie, Dion, Mariëlle, Froukje, Jeroen Kuipers, Jolanda, Annemieke

Afwezig: –

Opening

Nieuw gezicht: Jeroen Kuipers voor de sportcommissie.

Notulen vorige keer: geen opmerkingen.

Excursie:

Groep 7/8 is naar het van Goghmuseum geweest op initiatief van de groep zelf. Gilbert heeft dit besproken met leerkracht.

Invulling excursie groep 2/3/4 is bekend, 17 mei. Het draaiboek wordt aangepast in verband met het vervallen van Artis als excursie.

Danielle en Jolanda geven aan dat de communicatie naar de ouders over uitjes soms heel laat is.

Gilbert gaat de organisatie van het kamp voor volgend schooljaar opstarten.

Klassenouders: Froukje meldt dat er woensdag 28/3/17 een bijeenkomst is voor de klassenouders op initiatief van Monique Spel. Hebben wij nog punten? Gevraagd wordt naar het doel van klassenouders en de noodzaak van het hebben van klassenouders. Verder wordt er gevraagd naar de fotowebsite, hoe staat het er mee en kunnen ouders hier nog aan bijdragen? Er werd meer gebruik van gemaakt toen het nog door de klassenouders werd beheerd.

Cultuur en projecten/leescommissie:  Er zijn veel boeken besteld. Jolanda gaat ouders mobiliseren om te assisteren met het klaarmaken van de boeken voor gebruik. Ze heeft hier een aantal mensen voor die ze kan benaderen.

Sport: Sander zal een afspraak maken met Petra de Wit en Jeroen Kuipers. ivm de avondvierdaagse. Sander geeft door aan Mark dat Jeroen aanspreekpunt wordt voor sport.

Inrichting en inventaris: Mariëlle: de inkopen zijn gedaan voor het 10- jarig bestaan van school. Alles loopt verder.

Penningmeester: Jeroen heeft met Monique Spel afgesproken dat school het kamp gaat voorfinancieren. Het geld moet dan wel voor 15/12 terug naar school, maar dat is geen probleem. Incasso ouderbijdrage is dan al geweest.

Vanuit school kwam een vraag over de sportshirts. Deze zijn 2 jaar geleden gesponsord door Unive. De kinderen worden groter en de grootste maat blijkt niet groot genoeg. School vraagt of wij eens in de vijf jaar nieuwe shirts willen financieren. Jeroen Kuipers. stelt voor om eens per jaar te inventariseren welke shirts vervangen moeten worden of aangevuld. Voorstel oudervereniging 50/50 met school betalen aan shirts. Budget EUR 250 per jaar opnemen in de begroting vanaf komend schooljaar. Jeroen Kuipers. en Sander gaan met Mark zitten om te bepalen wie verantwoordelijk is voor de shirts.  Sander koppelt het voorstel over de 50/50 financiering terug aan school. Monique Spel wenst ook een spandoek/vlag. Iedereen is voor, Jeroen zal dit verder bespreken.

Cadeau aan school ivm 10-jarig bestaan is besproken, alles is geregeld volgens Sander.

Van 18 kinderen is de ouderbijdrage niet betaald. Deze ouders worden uitgenodigd op school.

Feestcommissie: Pasen en 10-jarig bestaan loopt.  Gilbert vraagt hoe het nu zit met kerst. Leonie geeft aan dat dit door de leerkrachten is besproken. Zoals het er nu naar uit ziet zullen kerstontbijt en kerstdiner elkaar gaan afwisselen. Het ontbijt in combinatie met de kerk.

Webmaster: Het indienen van declaraties verloopt niet altijd soepel. Er wordt soms geen kopie verstuurd naar de aanvrager na het indienen. Dion pakt dit in de zomer op.

Rondvraag:

Leonie: ze moet nog een beetje aftasten in de vergaderingen wat er van haar wordt verwacht. Als we vragen of suggesties hebben, dan hoort ze dat graag. Gilbert geeft aan dat Karin altijd wat achtergrond info gaf over de ontwikkeling van de school. Dat was prettig.

Vacature secretaris: nog geen reacties helaas. Bij de jaarvergadering zullen we de ouders van de kleutergroepen actiever gaan benaderen om hulp te vragen.

Gilbert: is er budget voor slingers voor de groep van Marina? Groepen hebben allen een eigen budget voor dat soort zaken.

Sander: komen er wel eens declaraties reiskosten binnen? Regelmatig.

Dion voegt Froukje en Jeroen Kuipers. aan groepsapp toe.

Etentje: 8 juni, 19.00 uur. Voorstel: Brasserie d’Oude Veiling. Wie gaan er mee?

Data vergaderingen  schooljaar 2017-2018:

29/5/2018

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten