Notulen vergadering OVRD 3 september 2019

Aanwezig:          Sander, Henk, Melanie, Carmelina, Wendy,  Froukje, Leonie, Angela, Mirjam, Kirsten en Yvonne sluit om 20.20 aan bij de vergadering

Afwezig:              niemand

Opening:

Henk opent de vergadering. We bespreken eerst de commissies en zullen dan de aankomende jaarvergadering bespreken.

Begroting:

In de jaarvergadering wordt de begroting gepresenteerd en het afgelopen jaar wordt besproken en afgesloten. Wendy heeft de begroting voor het komende jaar nog niet gezien maar er zal weinig verandert zijn ten opzichte van afgelopen jaar. Wendy vraagt aan Jeroen deze begroting en mailt hem dan aan iedereen door.

Sander geeft aan dat er van het budget van de excursies voor de groepen 1/2 nog €1500,- over is. Zijn er ideeën waar dat aan besteed kan worden? Vanuit school is de vraag gekomen om dit te besteden aan iets voor in de klas of watersproeiers voor buiten.

Willen we dit? Er komen voorstellen om dit aan bijv. muziekinstrumenten te besteden of cultuur.

Als het vaker voorkomt dat het budget niet opkomt dan kunnen we de begroting beter aanpassen.

Leonie en Melanie gaan navragen bij de leerkrachten van groep1/2 wat de plannen voor het komende schooljaar zijn, hoeveel budget daarvoor nodig is en welke ideeën er zijn voor het overgebleven budget van vorig jaar.

Binnen het schooljaar kan er geschoven worden binnen de begroting, het budget voor Kerst gaat niet altijd op (afhankelijk van wat er gedaan wordt). En bijv. sport heeft wat meer nodig.

Melanie kreeg de vraag van school of er tijdens kamp bijv. koffie gedronken kan worden met de ouders die mee zijn of als het weer tegenzit er budget is voor zwemmen in een zwembad. 

Dit is het budget als er iets extra’s wordt gedaan, kan er op een ander moment wat minder.

Commissies:

Melanie – excursies/ kamp /schoolreizen

Ze heeft samen met Lars gezeten, school heeft in oktober het excursieprogramma klaar. De coördinatoren geven deze door aan Melanie. Als dit binnen het budget past, boeken zij zelf de excursies en als er busvervoer nodig is regelt Melanie de bus. Melanie neemt contact op met de coördinatoren om dit nog even door te spreken.

Met Sjoukje heeft ze het kamp voor de groepen 6 en 7 besproken. De boodschappen zijn door Melanie besteld. Alleen het brood moet nog. Hiervoor vraagt ze een voorschot aan.

Er zijn ook nog plastic bekertjes nodig, Yvonne regelt deze.

Kleinere bedragen schieten we voor en kunnen we dan via de site declareren. Voor grotere bedragen vraag je een voorschot aan. Wendy gaat uitzoeken of het mogelijk is om een bankpas aan te vragen waarmee we dan de grotere bedragen kunnen betalen.   

Alleen met BON kun je bedragen declareren!!!!!!

Carmelina / Angela – feest en decoratie

Zij hebben gezeten met Sjoukje en Els voor Sinterklaas. Sinterklaas wordt geregeld door Els, 20 september komen ze weer samen, daarna gaan ze de cadeautjes inkopen.

Omdat de school steeds groter wordt, wordt er gekeken hoe dit jaar de Sinterklaasviering vorm zal krijgen. Dit geldt ook voor de Kerstviering.

De decoratie in de school moet nodig verandert worden (nu hangt Pasen nog). Angela en Marcella willen dit graag op een avond veranderen en nemen contact op met school of dit mogelijk is.

Voor de decoratie voor Sinterklaas en Kerst worden binnenkort een aantal avonden ingepland.

Is het mogelijk om hulp van ouders hiervoor via de Fiep-app te vragen???

Kirsten – lees en cultuur

Begin oktober is de Kinderboekenweek, het is nog niet gelukt om hiervoor een afspraak te maken met Monique, want zij is afwezig. Zij neemt contact op met Carla.

Kirsten zou graag wat meer aandacht aan cultuur geven. Sander geeft aan dat dit eerdere jaren dan vooral ging om materialen zoals verf en andere schilderspulletjes.

Leonie brengt in dat het schoolthema voor de thema-avond muziek is, misschien is dit iets voor het potje cultuur?

Hierop geven meerdere aan dat er best meer muziek mag zijn in de school en dat ze dit belangrijk vinden. Ronald heeft al meer muziek in school gebracht, dit is misschien niet altijd zichtbaar. Het hangt ook af van de leerkracht. Als extra wordt geopperd om een schoolkoor samen te stellen of het leren bespelen van een instrument mogelijk te maken, zoals bijv. een blokfluit.

School zou graag meer instrumenten willen en heeft hiervoor de OV al eens benadert.

Hier uit voort komt een punt van aandacht voor het komende jaar. Kunnen wij vanuit de OV nog extra aandacht ondersteunen voor muziek (afhankelijk van het budget).

Kirsten gaat dit met Ronald bespreken.

Froukje vraagt of er bij de lees/cultuur commissie nog extra handen nodig zijn. Zij is klassenouder-coördinator maar merkt dat dit binnen school door de Fiep-app steeds minder nodig is. Zij zou graag aansluiten bij de OV. Mirjam wijst haar op de vacatures voor webmaster en secretaris.

Froukje wil graag webmaster worden.

Yvonne -sport

11 september is de sportdag voor groep 1-4, ouders geven zich op om te helpen via de Fiep.

Zij zorgt voor de versnaperingen. De samenwerking met Mark gaat heel goed.

De A4-daagse is heel veel werk en vooral veel met de hand, dit moet en kan echt anders. Op andere scholen schrijven ouders zichzelf in voor deelname, op de Roald Dahl regelen wij alles. Hierdoor is de groep deelnemende kinderen wel veel groter en het is een goede profilering voor de school.

Sander geeft aan dat de inschrijving bij het Spectrum meer gedigitaliseerd is, Carmelina gaat informeren hoe zij het doen.

11 oktober is er een scholentafeltennistoernooi voor de scholen van Blokker en Zwaag, Yvonne geeft dit door aan Mark.

Fiep:

Het hangt af van de leerkracht hoe er

om gegaan wordt met de app, bij de kleuters hangen nog veel briefjes voor deelname en er komen nog regelmatig mailtjes. Leonie brengt dit onder de aandacht bij de leerkrachten.

De ouderbijdrage wordt dit jaar geïnd via deze app. Uiterlijk de tweede week van oktober gaat het bericht eruit voor de betaling.

Maar in de kleutergroepen blijken nog lang niet alle ouders gebruik te maken van de Fiep-app. Leonie informeert bij de kleuterleerkrachten waarom en zo weinig ouders zijn aangemeld. Het zo goed als het bij deze ouders bijv. via een poster extra onder de aandacht wordt gebracht.

Leonie:

Gaat samen met Wendy de schoolfotograaf regelen en alles organiseren.

De leerkrachten zouden het fijn vinden als wij ons even aan hen voorstellen met foto. Henk regelt dit. Iedereen foto + naam en groep kind(eren) mailen naar Henk. Froukje mailt Henk een format hiervoor.

Carmelina merkt op dat de deur bij de kleuteringang nog steeds stuk is, kan dit wel ook i.v.m. brandveiligheid. Leonie gaat er achteraan.

Informatieavond / ledenvergadering

Sander en Mirjam lopen de groepen 1-3 langs om de ouders uit te nodigen voor de ledenvergadering.

Henk regelt de presentatie en vermeld dat we nog een vacature hebben voor secretaris.

Leonie informeert bij de kreek of de zaal gereserveerd is voor deze avond.

MR doet geen zegje. Waarom? Henk zal Lars mailen.

Henk gaat Monique / Sylvia vragen of ze nog wat willen zeggen deze avond. Dit is het moment om alle ouders even toe te spreken en het schooljaar te openen.

Rondvraag:       

Mirjam kreeg een aantal mailtjes van Monique dat de website van de OVRDS helemaal niet up-to-date is. Dion heeft er geen tijd voor om dit te regelen en stopt, maar Froukje neemt dit nu over.

Dion mailt de inloggegevens naar Henk hij geeft dit door aan Froukje.

Verder geen vragen.

Sluiting

Henk sluit de vergadering.

Vergaderdata 2019-2020

Dinsdag 5 november 2019

Dinsdag 21 januari 2020

Dinsdag 24 maart 2020

Dinsdag 19 mei 2020

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven
Recente berichten