Voorzitter: Yvonne Loos

De voorzitter van het ouderpanel neemt de volgende taken voor zijn/haar rekening:

 • Voorzitten van de ouderpanel vergaderingen (gemiddeld 1x per 5-6 weken).
 • Globale activiteiten volgen en waar nodig (organisatorische) hulp bieden
 • Netwerken, overleggen met de verschillende coördinatoren, leerkrachten en overige ouders (ook individueel) over verbeteringen, veranderingen en wijzigingen over bijv draaiboeken, regelgeving, communicatie etc.
 • 1x per jaar in september, de jaarvergadering van de oudervereniging openen en de eind regie verzorgen van de powerpoint presentatie.
 • Actiepunten uit vergaderingen opvolgen en waar nodig bij sturen.
 • In -en uitschrijven van (een) nieuwe coördinator(en) bij de Kamer van Koophandel
 • Website beheer en inhoud aansturen en actief meehelpen om up to date te blijven
 • Back-up penningmeester bij ziekte of afwezigheid (bankpas en bankrekening toegang en beheer)

Secretaris: Remko Saalbrink

 • De secretaris schrijft op last van de voorzitter de vergaderingen uit van zowel de algemene vergadering, alsook van het bestuur.
 • De secretaris bereidt de vergaderingen voor in overleg en in samenwerking met de voorzitter.
 • De ingekomen stukken worden door de secretaris op de bestuursvergadering overgelegd en desgewenst voorgelezen.
 • De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen. Voorts draagt hij er zorg voor dat op elke algemene vergadering een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst aanwezig is. Het staat het ouderpanel vrij andere bestuursleden te laten notuleren.
 • De secretaris draagt zorg voor het bijhouden en actualiseren van het door het bestuur opgestelde rooster van aftreden van bestuursleden.
 • De secretaris beheert de informatie mailbox van de oudervereniging en distribueert berichten naar de juiste personen.
 • De secretaris beheert de ledenadministratie van de Oudervereniging in het boekhoudsysteem. 

Penningmeester: Wendy Bambach

 • De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen.
 • De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodigde gelden worden door zijn zorg op een giro- of bankrekening gestort. Hij draagt zorg voor een verantwoorde belegging van de geldmiddelen van de vereniging, mede met het oog op een goed rendement.
 • De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.
 • De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komende boekjaar en dient deze vóór 1 september van het lopende schooljaar bij de voorzitter in. Tevens dient hij jaarlijks vóór 1 september van het nieuwe schooljaar bij de kascontrole commissie en de voorzitter het ontwerp van de (jaar)rekening en verantwoording over het afgelopen jaar in.

Laatst bijgewerkt door Webmaster op 14 december 2020 

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *