De Financiële commissie bestaat uit een uitvoerend en controlerend deel.

De penningmeester (uitvoerend):

  • De penningmeester beheert namens het bestuur het vermogen van de vereniging, int de gelden en doet de betalingen.
  • De penningmeester heeft de zorg voor een nauwkeurige boekhouding en ziet er op toe, dat voor elke betaling een bewijsstuk aanwezig is. Niet onmiddellijk benodig­de gelden worden door zijn zorg op een giro- of bankrekening gestort. Hij draagt zorg voor een verantwoorde belegging van de geldmiddelen van de vereniging, mede met het oog op een goed rendement.
  • De penningmeester verschaft het bestuur te allen tijde inzage van kas en bescheiden, die voor het financieel beheer noodzakelijk zijn.
  • De penningmeester ontwerpt de begroting voor het komen­de boekjaar en dient deze vóór 1 september van het lopende schooljaar bij de voorzitter in. Tevens dient hij jaarlijks vóór 1 september van het nieuwe schooljaar bij de kascontrole commissie en de voorzitter het ontwerp van de (jaar)rekening en verantwoording over het afge­lopen jaar in.

De Kascontrole commissie (controlerend)

  • De kascommissie controleert minimaal 1x per schooljaar de boekhouding. Ook zal deze de jaarrekening die de penningmeester jaarlijks aanlevert, controleren op juistheid en correctheid. De penningmeester dient de kas controle commissie in augustus te contacteren om uiterlijk de 3e dinsdag in september een audit gehad te hebben. De resultaten van deze controle zullen door de kascontrole commissie gepresenteerd worden op de jaarvergadering.

Penningmeester: Wendy Bambach
Kascontrole: Susanne Kaart

Emailadres: penningmeester@ovrds.nl

Geen reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *