Aanwezig:          Kirsten, Carmelina, Wendy,  Yvonne, Angela, Leonie, Froukje, Remko, Monique en Mirjam

Afwezig:              Henk, Melanie  

Opening:

Om 19.35 opent Wendy de vergadering. Zij heet Remko welkom, hij heeft interesse in de functie van secretaris. Aangezien Leonie en Monique de vergadering eerder verlaten geeft ze direct het woord aan Leonie.

Team Leerkrachten:

Leonie heeft met het team overlegt over de Koningsspelen. Zij zijn niet erg enthousiast over het ontbijt. Ze willen graag meer bijzonderheden. Verder vraagt Leonie zich af of er al contact geweest is met de fotograaf? Wendy verteld dat zij contactpersoon is, zij heeft nog geen mail ontvangen en gaat hier op korte termijn nog achteraan. De datum staat al wel vast.

Voor Carnaval en de afsluiting van het Schoolthema is vooralsnog geen verdere ondersteuning nodig.

Kirsten merkt op dat zij van verschillende ouders vernomen heeft dat deze niet blij zijn dat de Carnaval viering valt na de voorjaarsvakantie. Monique vertelt dat hier bewust voor gekozen is. Ze willen niet meer een hele dag carnaval vieren. School merkt dat het voor een aantal kinderen teveel is. Verder wil Leonie graag weten of er al een evaluatie geweest is over het Kerstfeest. Carmelina is er nog niet aan toegekomen en gaat dit oppakken.

Leonie sluit af met een nieuwtje, zij is gekozen als lid in de MR. Aangezien de MR vandaag ook vergadert sluit ze direct aan bij deze vergadering. Het is nog niet bekend of ze als lid van de OVRDS aanblijft.

Om 19.40 verlaat Leonie de vergadering.

MT:

Monique vertelt dat vrijdag de opening is van het IKC. De stichtingen Talent en Penta gaan meer samenwerken, echter Monique denkt niet dat dit grote veranderingen met zich meebrengt.

De situatie met het verkeer rondom onze school is momenteel een stuk rustiger. Bij de Socrates is het helaas veel drukker en chaotischer. Monique zegt dat ze samen met de verkeerscommissie van de beiden scholen en van de wijk en de wijkagent de situatie in de gaten houden. Donderdag is er een overleg met de verkeerscommissies en de gemeente. Echter de gemeente blijft op het standpunt dat de situatie goed uitgedacht is, er is geen noodzaak in te grijpen. Nogmaals roept Monique ons op alle problemen te melden.

School is momenteel weer aan de slag met het continu rooster. Veel scholen gaan momenteel over. Ook komt de vraag regelmatig bij nieuwe ouders naar voren. De MR zoekt verschillende modellen uit en op basis van deze bevinden moet het team hun voorkeur uitspreken. Ouders worden ook meegenomen in de beslissing, er komt een ouderenquête. Het is de bedoeling dat er op korte termijn, voor april, een beslissing komt in verband met nieuwe aanmeldingen.

De twee lokalen die gebruikt werden door de Peuterspeelzaal zijn momenteel leeg en worden omgebouwd tot klaslokaal. Meester Paul gaat na de voorjaarsvakantie naar beneden. Zijn lokaal boven wordt de nieuwe teamkamer voor het IKC.

Froukje vraagt waarom er nog geen luizencontrole geweest is. Monique verteld dat Franka een luizen dag coördineert. Richtlijnen vanuit het RIVM geven aan dat de meest effectieve aanpak is als alle kinderen en alle teamleden op dezelfde dag gecontroleerd worden. Deze dag staat nu voor volgende week gepland (Clean Hairday). Er hebben zich alleen nog weinig ouders aangemeld om te helpen. Froukje gaat de klassenouders inschakelen.

Er blijkt nog geen mailcontact geweest te zijn met de mensen van Fiep. Monique geeft het dagelijks bestuur van OVRDS toestemming voor een ingang in deze app. Zo kunnen wij rechtstreeks ouders benaderen voor bijvoorbeeld hulp.

Remko vraagt zich af of er een mogelijkheid is om binnendoor van de Kreek naar School te lopen en omgekeerd. Hij heeft een kind op school en de andere gaat naar de opvang in de Kreek. Volgens Monique is het niet de bedoeling dat de tussendeur openstaat. Voor de Kreek niet meer te controleren wie er heen en weer loopt. Er wordt geopperd dat er wellicht alleen tijdens het halen en brengen de deur opengaat. Monique gaat met deze vraag naar het beheerdersoverleg.

Wendy vraagt of de OVRDS alvast in het budget rekening moet gaan houden met festiviteiten voor het 15-jarig bestaan? Er bestaan nog geen plannen voor een feest maar het inderdaad een goed idee alvast geld te reserveren.

20.05 houden een korte pauze voor de tolk. Monique verlaat de vergadering.

Wendy hervat de vergadering om 20.15 uur.

Penningmeester:

Alle commissies liggen momenteel budgettair op schema. We gaan dan wel uit van een inkrimping op alle budgeten van 7%. Zelfs de feestcommissie zit op budget. Wel zijn er nog een tweetal facturen niet ingediend. Helaas kreeg de Sportcommissie te maken met een onvoorziene nota uit het vorige boekjaar. De Schoolreis en Excursiecommissie zal volgens verwachting iets in de min eindigen.

De contributie is voor 90% voldaan en deze week zijn de facturen voor late instromers eruit gegaan.

Carmelina vraagt zich af hoeveel er volgend jaar wordt voldaan, aangezien er nu de uitspraak ligt dat er geen kinderen meer mogen worden uitgesloten als de bijdrage niet betaald is. Het lijkt haar verstandig alvast met minder inkomsten rekening te gaan houden. Wendy is het hier ook mee eens. Helaas gaat voor sommige groepen volgend jaar de contributie wel omhoog.

Wendy komt nog even terug op de vraag over een extra bankpas. Helaas kunnen niet alle bedragen via facturen worden betaald. Als voorbeeld is er het schoolreisje naar Sprookjeswonderland in Enkhuizen. Wij vinden allen dat dwingender gevraagd moet worden naar facturen. Eventueel is Wendy bereid de bankpas, alleen aan leden van de OVRDS, uit te lenen. (zie onder extra noot)

Verder heeft Wendy nog een kistje met los geld liggen. Kirsten zegt toe deze te gebruiken voor haar commissie.

Sportcommssie:

Yvonne meld dat het grootste deel van haar budget wordt gebruikt voor de zwemlessen voor de bovenbouw. Aangezien er vorig jaar niet 6 klassen, maar 2 klassen gebruikt gemaakt hebben van de zwemlessen en deze niet 3 keer maar 2 keer gezwommen hebben was er een overschot van € 700,=

Dit is dus geen structureel overschot als wij besluitend dat de OVRDS deze zwemlessen zal faciliteren. Yvonne gaat met Marc overleggen.

Verder wil Yvonne het graag hebben over de structuur van de vergaderingen. Zij heeft het gevoel dat deze vergaderingen verzanden in allerlei details en niet meer om de hoofdlijnen gaat. Zij stelt voor naar een andere structuur over te stappen, niet meer rondjes langs alle commissie, maar meer op hoofdthema’s. Een wat strakkere vergadering aan de hand van een agenda. Wij vinden dit alle een uitstekend idee.

Webmaster:

Froukje heeft bijna alle commissie voorzien van een eigen emailadres. Ook zal zij er een gaan aanmaken voor de Lees en Cultuurcommissie.  Verder is ze aan het stoeien met de website, het is nogal onoverzichtelijk, ze zal ook nog een aantal tekstuele aanpassingen doen.

Mirjam stelt dat er nu heel veel notulen op de website zelf staan, wellicht kunnen deze in een archief en alleen de laatste notulen op de website vermelden.

Naar aanleiding van de oproep van Yvonne stelt Froukje voor een dropbox aan te maken voor onze vereniging. Hierin staat dan ook een agenda voor de vergadering en kan iedereen punten inbrengen.

Decoratie en Feestcommissie:

De commissie is op zoek naar een andere Sinterklaas. Hij vroeg dit jaar een grotere vergoeding en had eigenlijk ook niet echt een klik met de jongere kinderen. Er moet besloten worden of Sinterklaas wordt ingehuurd of dat de commissie investeert in een Sinterklaaskostuum en bijvoorbeeld uit eigen ouders iemand zoekt dit deze rol op zich wil nemen. Misschien wil er een ouder van de Socrates hier voor Sinterklaas spelen en een van onze ouders daar? Moet wel op korte termijn een besluit vallen.  Yvonne heeft eventueel een ingang bij een musicalvereniging voor het huren (voor weinig) van deze kleding.

Lees- en Cultuurcommissie:

Kirsten gaat binnenkort met Monique boeken kopen. Zij neemt hiervoor het losse geld dat nog in bezit van Wendy is mee.

Secretaris:

Mirjam vraagt of er nog zaken zijn die in ons stukje in de Nieuwsbrief kunnen.

Carmelina en Angela stellen voor alle hulpouders te bedanken voor hun inzet voor de feestdagen. Verder hebben zij de overgebleven hapjes van het kerstfeest uitgedeeld in Avondlicht. Dit was een succes en is zeker de moeite van het vermelden waard.

Sluiting:

Wendy sluit om 21.20 uur de vergadering.

Noot van de notulist

Via de app heeft Wendy inmiddels aangegeven af te zien van het idee haar bankpas uit te lenen. Zij heeft met Melanie contact gehad en samen hebben zij besloten dat Melanie vermeld wordt in het register van de KVK hierdoor kan er een extra bankpas worden aangevraagd op haar naam. Andere commissieleden kunnen eventueel deze bankpas lenen.

Voorstel vergaderdata 2019-2020

Dinsdag 24 maart 2020

Dinsdag 19 mei 2020

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven