Aanwezig: Els, Mark, Yvonne, Melanie, Lieke, Wendy, Michella, Els en Remko

Opening en mededelingen:

Carmelina is gestopt als lid van de OV. Lieke en Michella bezetten nu samen de Feestcommissie. De door Carmelina geopperde commissie sociaal culturele vorming zal vooralsnog niet opgericht worden.

Mark de Wit sluit namens school aan in de Sportcommissie.

Commissies:

– Excursiecommissie: Groep 8 is op kamp geweest naar de Aalbertshoeve in Ermelo. Dit is erg goed bevallen en zal volgens jaar weer op deze locatie plaatsvinden. Aangezien de bussen een steeds grotere kostenpost wordt zal voor volgend jaar gekeken worden of ouders kunnen rijden. Dit idee is mede tot stand gekomen omdat meerdere ouders hadden aangeven hier geen problemen mee te hebben.

Alle schoolreisjes zijn achter de rug en ook allemaal goed bevallen. Ook het kleuterfeest was succesvol. Voor volgens kleuterfeest zal nog eens goed gekeken worden naar waar de huurmaterialen te bestellen omdat de kwaliteit van enkele spellen te wensen over liet.

Volgend jaar zal kamp voor de groepen 6 en 7 nog plaatsvinden omdat deze al zijn vastgelegd. Het jaar daarna willen we iom school een alternatief programma voor deze groepen opzetten.

– Sportcommissie: Er zijn voldoende hulpouders voor de sportdag van groep 8. De groepen 7 en 8 krijgen een opfriscursus zwemmen mbv subsidie van de gemeente. Er is gebleken dat een groeiend aantal kinderen de zwemvaardigheid verleerd is.

– Feestcommissie: Er is een jaarplanning gemaakt voor alle feestactiviteiten. Hierdoor is het mogelijk op tijd hulp te vragen.

– Els zal zorgen voor een lijst met emailadressen van alle klassenouders, zodat we via die routen makkelijker contact met de ouders kunnen opnemen indien hulp gewenst is.

Het eindfeest van groep 8 zal worden gehouden in de Kreek. Alles wat hiervoor nodig is, is al gepland.

Wat betreft Kerst wordt nog gekeken naar een alternatieve invulling. De kerstwandeling en de kerkdienst werden al een tijd niet meer gedaan, en dat willen we graag zo laten. Gedacht wordt nu aan een jaarlijks kerstdiner, eventueel aangevuld met een roulerende activiteit. Hierover zal contact opgenomen worden met school.

– Lees- en cultuurcommissie: Juf Carla draagt deze commissie over aan juf Sanne. Yvonne neemt contact op met Sanne om te bespreken of ze nog hulp nodig heeft bij het voorleesontbijt en de Boekenweek.

– Webmaster: Het blijkt dat de emailadressen van de individuele commissies nooit gebruikt worden. Daarom wordt aan Suzanne verzocht deze emailadressen te verwijderen van de website. De enige emailadressen die benaderbaar blijven zijn die van de voorzitter, de penningmeester, de notulist en het algemene adres info@ovrds.nl (welke staat doorgelinkt naar de secretaris).

Wvttk:

– Yvonne zal een infobrochure maken over de rol van de OV. Deze kan door school uitgereikt worden aan nieuwe ouders.

– Ouder die de ouderbijdrage niet betalen zullen worden uitgesloten van deelname aan schoolreisje en kamp. Een deel van de kosten van deze activiteiten zijn tbv ouders die meegaan. Het is daarom niet eerlijk niet betalende ouders hier wel deel van uit te laten maken. Dit zal worden aangepast in de statuten.

– Op woensdag 7 sept komt (een deel) van de OV bijeen om de begroting voor het komend jaar, en daarmee de contributie vast te stellen. Daarnaast zullen de statuten aangepast worden en zal een jaarplanning voor de vergaderdata gemaakt worden.

– De statuten zullen ter besluitvorming worden voorgelegd aan de ouders tijdens de ALV, welke zal plaatsvinden op dezelfde dag als de open da

Categories:

Tags:

Comments are closed

Categorieën
Archieven