Notulen vergadering oudervereniging 3 november 2020

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Notulen-New3.jpg

Notulen overleg OVRDS 03-11-2020

Opening:

de nieuwe leden stellen zich voor. Susanne Kaart sluit aan tbv de kascontrole. Michiel Beemster is de nieuwe voorzitter van de sportcommissie en juf Els sluit aan namens school. Suzanne, Michiel en Els: Welkom!

Reacties op de vlog:

Er zijn veel positieve reacties op de vlog binnengekomen. Daarnaast zijn er ook een paar kritische reacties binnengekomen. Deze zijn besproken in de vergadering en zullen verder afgehandeld worden door Yvonne.

Contact met school:

Monique Leonie sluiten niet meer aan bij het OV-overleg en hiervoor in de plaats sluit Els aan.

Onze ambitie als OV is om meer samen met school op te trekken en aan te sluiten bij thema’s van de school. Te denken valt bijvoorbeeld aan gastlessen of boeken die aansluiten bij het thema. Els stuurt de themalijst van school door aan Yvonne.

Besteding overschot contributie:

Een klein deel is opzij gezet tbv het 15-jarig jubileum. Daarnaast is besloten dat er nieuwe kerstbomen moeten komen voor zowel in de klassen als op de gang. De huidige kerstbomen zijn in erbarmelijke staat. Angela en Carmelina vragen hiervoor een offerte op. Michiel heeft een contact die wellicht ook iets kan betekenen, hij neemt hiervoor contact op met Carmelina en Angela. Het gaat om 18 bomen van 1.20 meter voor in de klassen en 4 bomen van 2.40 meter voor in de gang.

Daarnaast zal in samenspraak met school een lijst opgesteld worden met daarin verschillende keuzes, welke zal worden voorgelegd aan de leerlingen zodat zij hierop kunnen stemmen. Els zal een lijst met gewenst buitenspeelgoed maken en rondvragen onder de leraren waar nog meer behoefte aan is. Ander opties voor op de lijst zijn bijvoorbeeld een basket voor op het schoolplein of iets voor in de gymzaal. Aan eenieder het verzoek na te denken over andere zaken die op deze lijst zouden kunnen komen te staan.

Ook is nog overwogen de geluidsinstallatie van school te vervangen. Hiervan is besloten dit niet te doen. De geluidsinstallatie functioneert nog en doordat school steeds vaker gebruik maakt van de theaterzaal weegt de investering niet op tegen het effectief gebruik ervan.

Voortgang feestdagen:

Sinterklaas gaat door, maar in beperkte omvang. De details zijn besproken in de vergadering. De school zal beperkt versierd worden. Hier is vooralsnog geen extra hulp van ouders voor nodig.

Met kerst komt er een kerstdiner. Het eten voor het diner zal per klas door de leerkrachten zelf geregeld worden. De ouders worden hier tzt over geïnformeerd.

Er zullen in ieder geval geen ouders in school mogen komen. School gaat het mbv stagiaires organiseren.

De school zal op 4 december in de avond versierd gaan worden, hier zijn vooralsnog voldoende mensen voor beschikbaar.

In januari staat het voorleesontbijt op de agenda. Hiervan is nog niet bekend of er hulp nodig is. Overige feestdagen zullen in volgens overleg besproken worden.

Rondvraag:

  • Wendy: Wendy stelt voor een integrale tijdslijn te maken met daarop per commissie wat wanneer op de agenda staat, en of daar evt hulp voor gewenst is. Wendy pakt dit op.
  • Susanne: De huidige website is onoverzichtelijk en biedt aan te helpen met het opknappen hiervan. Afgesproken is dat Suzanne en Froukje hierover contact hebben en dat Suzanne de rol van Froukje als webmaster overneemt (dit is Froukje haar laatste jaar).
  • Melanie: Excursies zijn allemaal doorgesproken met de leerkrachten. Agv Corona zijn er wat aangepaste plannen gemaakt om ervoor te zorgen dat iedere groep op excursie / schoolreisje kan.
  • Froukje vraagt wie de rol als klassencoördinator op zich wil nemen na haar vertrek eind dit schooljaar. We aan nog even nadenken hoe we deze rol willen invullen, mede omdat het officieel geen onderdeel van de OV is.
  • Michiel vraagt naar de specifieke invulling van de rol als voorzitter van de sportcommissie. Hij zal hierover contact opnemen met Mark, en ook Yvonne kan hem hierover bijpraten.